Správca osobných údajov

Správcom vašich osobných údajov je Petr Horáček, kontaktná e-mailová adresa: p.horacek@jtcapital.cz.

Zásady spracovania osobných údajov

Pri spracúvaní vašich osobných údajov dodržiavame najvyššie štandardy ochrany údajov a riadime sa nasledujúcimi zásadami:

  • Vaše osobné údaje spracúvame vždy na jasne a zrozumiteľne stanovený účel, stanovenými prostriedkami, stanoveným spôsobom a len po dobu nevyhnutnú na účely spracúvania; spracúvame len presné osobné údaje našich klientov a zabezpečujeme, aby spracúvanie bolo primerané stanoveným účelom a nevyhnutné na splnenie týchto účelov;
  • Vaše osobné údaje chránime ako advokátske tajomstvo, preto spracúvame osobné údaje klientov spôsobom, ktorý zabezpečuje primeranú bezpečnosť týchto údajov a ktorý zabraňuje akémukoľvek neoprávnenému alebo náhodnému prístupu k osobným údajom klientov, ich zmene, zničeniu alebo strate, neoprávnenému prenosu, inému neoprávnenému spracovaniu alebo inému zneužitiu;
  • vždy vás zrozumiteľne informujeme o spracovaní vašich osobných údajov a o vašich právach na presné a úplné informácie o okolnostiach tohto spracovania, ako aj o vašich ďalších súvisiacich právach;
  • dodržiavame primerané technické a organizačné opatrenia na zaistenie úrovne bezpečnosti zodpovedajúcej všetkým potenciálnym rizikám; všetky osoby, ktoré prichádzajú do styku s osobnými údajmi klientov, sú povinné zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných v súvislosti so spracovaním týchto údajov.

Vaše práva

Ako dotknutá osoba máte právo na prístup k svojim osobným údajom, právo požadovať opravu svojich osobných údajov, ak nie sú správne vedené alebo ak sú nepresné, právo na výmaz svojich osobných údajov v rozsahu, v akom sa údaje nespracúvajú na plnenie zmluvných povinností, povinností uložených nám zákonom alebo stavovskými predpismi prijatými Českou advokátskou komorou alebo na výkon verejnej moci. Máte tiež právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz).

Podrobnejšie informácie o spracovaní osobných údajov sú k dispozícii v našom sídle. Ďakujeme, že súhlasíte s tým, že pri odosielaní kontaktného formulára sa spustí reCAPTCHA od spoločnosti Google na overenie, či nie som robot. Odoslaním zároveň súhlasíte so zásadami ochrany osobných údajov a podmienkami spoločnosti Google.